GLASS WORKS
MENU ZAVRIEŤ MENU

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov spoločnosti Glass Works, s.r.o.

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Glass Works, s.r.o. dôležitá. Z tohto dôvodu spoločnosť Glass Works, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany a bezpečnosti osobných údajov.

1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s Vaším používaním našich webových stránok, a online platforiem

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

Pokiaľ používate webové stránky spoločnosti Glass Works, s.r.o. , resp. aplikácie alebo online nástroje (ďalej len „Online Ponuka Glass Works, s.r.o. “), môže spoločnosť Glass Works, s.r.o. o Vás spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • osobné údaje, ktoré aktívne a dobrovoľne poskytnete prostredníctvom Online Ponuky Glass Works, s.r.o. (napr. pri registrácii alebo keď nás kontaktujete ohľadom Vašich otázok, príp. v súvislosti s Vašou účasťou na prieskumoch a pod.), vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, informácií poskytnutých ako súčasť žiadosti o podporu, komentárov alebo príspevkov na internetových fórach, atď.

 • informácie, ktoré nám Váš webový prehliadač alebo Vaše zariadenie pošle automaticky, ako Vašu IP adresu, typ zariadenia, typ prehliadača, odkazujúcu stránku, stránky otvorené počas Vašej návštevy alebo dátum a čas každej návštevníckej požiadavky.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • za účelom poskytnutia služieb a funkcií Online Ponuky Glass Works, s.r.o. a za účelom administrácie Vášho používania Online Ponuky Glass Works, s.r.o. ,

 • za účelom overenia Vašej identity (pokiaľ sa zaregistrujete v rámci Online Ponuky Glass Works, s.r.o.),

 • za účelom zodpovedania Vašich otázok a splnenia Vašich konkrétnych požiadaviek,

 • za účelom zaslania marketingových informácií alebo Vášho kontaktovania v kontexte prieskumov spokojnosti zákazníkov, ako je ďalej vysvetlené v čl. 3, a

 • pokiaľ to bude potrebné, za účelom uplatnenia príslušných podmienok používania, za účelom uplatnenia alebo presadenia právneho nároku alebo obrany, za účelom predchádzania podvodom alebo iným nelegálnym činnostiam, vrátane útokov na informačné systémy spoločnosti Glass Works, s.r.o. .

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnuté pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Pokiaľ nie je

uvedené inak v čase získavania osobných údajov, uplatňujeme pri spracúvaní osobných údajov nasledovné

právne základy:

 • udelili ste výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov),

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, ktorého ste zmluvnou stranou (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), alebo

 • spracúvanie je iným spôsobom nevyhnuté pre efektívne fungovanie alebo administráciu Vášho používania Online Ponuky Glass Works, s.r.o. (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Cookies

V rámci Online Ponuky Glass Works, s.r.o. môžeme používať cookies. Bližšie informácie o používaní cookies nájdete v našich Pravidlách Cookies. Pravidlá Cookies obsahujú o.i. informácie o tom, ako možno blokovať cookies alebo namietať voči ich používaniu, resp. blokovať alebo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré cookies získavajú.

Google mapy    

S cieľom ponúknuť vám určité funkcie založené na polohe môžu niektoré online ponuky spoločnosti Glass Works, s.r.o. používať „Google Mapy“ (napr. vás nasmerujú ku kontaktnému miestu Glass Works, s.r.o. ). Ak používate Google Mapy v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje spracuje spoločnosť Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, inak spoločnosť Google LLC, 1600 Amfiteáter Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spracované osobné údaje môžu okrem iného obsahovať IP adresu vášho zariadenia a vašu polohu. Údaje o polohe je možné spracovať, iba ak ste udelili povolenie na prístup alebo ak ste aktívne poskytli svoje údaje o polohe v rámci príslušnej Online ponuky spoločnosti Glass Works, s.r.o. .

Odkazy (linky) na iné webové stránky

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Online Ponuku Glass Works, s.r.o. ; nevzťahujú sa na iné webové stránky alebo aplikácie prevádzkované tretími stranami. Môžeme poskytnúť odkazy (linky) na iné webové stránky a aplikácie, pokiaľ je to podľa nášho názoru vo Vašom záujme. Spoločnosť Glass Works, s.r.o. však nezodpovedá za ochranu osobných údajov v rámci týchto iných webových stránok alebo aplikácií.

 

2. Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vášho obchodného vzťahu so spoločnosťou Glass Works, s.r.o.

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou Glass Works, s.r.o. môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb u našich (aj perspektívnych) zákazníkov, dodávateľov, predajcov alebo partnerov (každý ďalej len „Obchodný Partner“):

 • kontaktné informácie, ako meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné číslo a pracovná e-mailová adresa,

 • platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb a pre predchádzanie podvodom, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,

 • ďalšie informácie potrebné v rámci projektovej alebo zmluvnej spolupráce so spoločnosťou Glass Works, s.r.o. alebo dobrovoľne poskytnuté zo strany Obchodného Partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami alebo projektovými míľnikmi,

 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, z databáz s informáciami o kredibilite alebo z agentúr s informáciami o bonite, a

 • pokiaľ to bude podľa zákona potrebné na kontrolu Obchodného Partnera: dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti alebo informácie o relevantných a významných súdnych sporoch alebo iných právnych konaniach voči Obchodným Partnerom.

Glass Works, s.r.o. môže osobné údaje spracúvať na nasledovné účely:

 • za účelom komunikácie s Obchodnými Partnermi o výrobkoch, službách alebo projektoch spoločnosti Glass Works, s.r.o. alebo Obchodných Partnerov, napr. za účelom poskytnutia odpovedí na dopyty alebo žiadosti alebo za účelom poskytnutia technických informácií o zakúpených výrobkoch,

 • za účelom plánovania, plnenia a správy v rámci (zmluvného) vzťahu s Obchodnými Partnermi, napr. na realizáciu transakcií či objednávok výrobkov alebo služieb, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, vykonanie auditu, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, odosielanie a prijímanie zásielok, zabezpečenie opráv a poskytovanie služieb podpory,

 • za účelom spravovania a vykonávania zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, hier a súťaží a iných propagačných činností alebo podujatí,

 • za účelom realizácie prieskumov spokojnosti zákazníkov a priameho marketingu ako je ďalej vysvetlené v čl. 3,

 • za účelom zabezpečenia a ochrany bezpečnosti našich výrobkov, služieb alebo webových stránok, ako aj za účelom predchádzania a odhaľovania bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo inej trestnej alebo nekalej činnosti,

 • za účelom zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami (ako povinnosti pri vedení účtovníctva), kontroly vývozu a plnenia colných povinností, za účelom kontroly Obchodného Partnera (prevencia kriminality bielych golierov alebo prania špinavých peňazí),

 • za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a za účelom uplatnenia, obrany a výkonu právnych nárokov.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Pokiaľ nie je uvedené inak

v čase získavania osobných údajov, uplatňujeme pri spracúvaní osobných údajov nasledovné právne základy:

 • udelili ste výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov),

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, ktorého ste zmluvnou stranou (čl. 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), alebo

 • spracúvanie je iným spôsobom nevyhnuté pre efektívne fungovanie alebo administráciu nášho obchodného vzťahu s Vami (čl. 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

3. Spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie prieskumov spokojnosti zákazníkov a priameho Marketingu

V súlade s platnými právnymi predpismi je spoločnosť Glass Works, s.r.o. oprávnená spracúvať vaše kontaktné údaje na marketingové účely (napr. pozvánky na veľtrhy, newslettery…atď.) a za účelom realizácie prieskumov spokojnosti zákazníkov, v oboch prípadoch aj prostredníctvom emailovej komunikácie. Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich kontaktných údajov na uvedené účely písomne na  glassworks@glassworks.sk alebo s využitím tzv. opt out mechanizmu, ktorý je súčasťou príslušnej komunikácie, ktorej adresátom ste boli.    

4. Prenos a sprístupnenie osobných údajov

Spoločnosť Glass Works, s.r.o. môže preniesť vaše osobné údaje:

 • iným spoločnostiam, tretím stranám – napr. obchodným partnerom alebo dodávateľom – za predpokladu vašej účasti na Glass Works, s.r.o. online ponukách alebo za predpokladu existencie obchodného vzťahu s vami ak, avšak len pokiaľ je takýto prenos potrebný na vyššie uvedené účely, a len v nevyhnutnom rozsahu.

 • tretím stranám, ktoré poskytujú IT služby spoločnosti Glass Works, s.r.o. a ktoré spracúvajú tieto údaje výlučne za účelom takýchto služieb (napr. hosting alebo IT údržba, služby technickej podpory) a / alebo

 • pokiaľ to zákon dovoľuje, môže spoločnosť Glass Works, s.r.o. poskytnúť osobné údaje súdom, orgánom uplatňujúcim právo, regulačným orgánom alebo advokátom, pokiaľ je to podľa zákona potrebné, resp. za účelom uplatnenia, obrany a výkonu právnych nárokov.

Príjemcovia osobných údajov môžu byť umiestnení aj v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (v tzv. „tretích krajinách“), v ktorých príslušné právne predpisy neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako právne predpisy v domovskej krajine dotknutej osoby.

V takýchto prípadoch sa spoločnosť Glass Works, s.r.o. riadi príslušnými právnymi predpismi. Dotknuté osoby môžu spoločnosť Glass Works, s.r.o. požiadať o bližšie informácie.

Osobné údaje, ktoré zverejníte na Online Ponuke Glass Works, s.r.o. (ako sú chatovacie priestory alebo fóra) môžu byť globálne prístupné iným registrovaným užívateľom príslušnej Online Ponuky Glass Works, s.r.o. .

5. Doby uchovávania

Pokiaľ nie je pri získavaní osobných údajov výslovne uvedené inak (napr. v rámci súhlasu so spracúvaním, ktorý akceptujete), vymažeme osobné údaje akonáhle prestane byť ich uchovávanie nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané, pokiaľ nám nevyplýva z príslušných právnych predpisov (ako daňové alebo obchodné predpisy) povinnosť uchovávania osobných údajov počas dlhšej doby.

6. Právo odvolať udelený súhlas

V prípade, že ste spoločnosti Glass Works, s.r.o. udelili súhlas so spracúvaním určitých osobných údajov, máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to s účinkami pro futuro, t.j. odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ Váš súhlas odvoláte, môže spoločnosť Glass Works, s.r.o. ďalej spracúvať osobné údaje len v prípade, ak existuje iný právny základ pre takéto spracúvanie.

7. Právo na prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie a právo na prenosnosť údajov

V súlade s príslušnými právnymi predpismi – pokiaľ budú splnené príslušné podmienky – Vám prislúchajú nasledovné práva:

  • právo získať od spoločnosti Glass Works, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať právo na prístup k týmto osobným údajom,

  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,

  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,

  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

  • právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré ste aktívne poskytli, a

  • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Ďalšie základné informácie a vysvetlenia týkajúce sa vyššie opísaných práv sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie “Rights for citizens”.

8. Kontakt vo veciach osobných údajov

Glass Works, s.r.o. poskytuje podporu v prípade otázok, pripomienok, obáv alebo sťažností vo veciach ochrany osobných údajov, resp. ak si želáte uplatniť Vaše práva k údajom.


Glass Works, s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na vyriešenie Vašich žiadostí alebo sťažností. Okrem možnosti kontaktovať Glass Works, s.r.o. máte vždy právo obrátiť sa s Vašimi žiadosťami alebo sťažnosťami na príslušný dozorný orgán.

1.9.2020